fbpx

1. Γενικοί Όροι – Αντικείμενο

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται οι όροι που ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση και παράδοση προϊόντων, τόσο για τις απευθείας αγορές από τον ιστότοπο  e-boutique.gr (εφεξής «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ») με χρήση των διαθέσιμων [ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ]  όσο και για τις παραγγελίες που γίνονται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail  με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ως καταλόγου.

Για τους γενικούς όρους χρήσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ]

Ο επισκέπτης/πελάτης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ»), οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο. Καλείται να ελέγχει πριν κάθε συναλλαγή του με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για την αλλαγή τους, χωρίς άλλη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ πέρα από την τροποποίηση του παρόντος κειμένου και την ανάρτηση του στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πώλησης και τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι όροι στη συνέχεια θα επιβεβαιώνονται στην έγγραφη αποδοχή παραγγελίας ( βλέπε 6).

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εάν δεν συμφωνεί ή έχει επιφυλάξεις για μέρος ή για το σύνολο των όρων οφείλει να απέχει από κάθε συναλλαγή με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μην κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένού του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.


2. Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ακόμα και ως καταλόγου για άλλα είδη παραγγελίας (τηλεφωνικά, μέσω e-mail), θεωρούνται συμβάσεις εξ’ αποστάσεως. Ως τέτοιες ρυθμίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει σήμερα με την Υπουργική Απόφαση 5338 17/1/2018 «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 Προστασία των Καταναλωτών σε ενιαίο κείμενο».

Διαβάστε την [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]


3. Διαθεσιμότητα – Χαρακτηριστικά – Τιμές Προϊόντων

3.1

Τα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και η διαθεσιμότητα τους, βρίσκονται αναρτημένα στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και είναι προσβάσιμα σε όλους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση συγκεκριμένων ή όλων των προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της.

3.2

Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις τιμών στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πώλησης και τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή η τιμή που χρεώνεται σε κάθε προϊόν για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή θα είναι η τιμή που ορίζεται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατά το χρόνο της παραγγελίας. Η τιμή θα επιβεβαιώνεται στη συνέχεια στην έγγραφη αποδοχή παραγγελίας ( βλ. 6 ).

3.3

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, γίνεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

3.4

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ σχετικά με την άμεση διαθεσιμότητα ή για την εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης των προϊόντων. Διευκρινίζεται όμως ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κατασκευάζει η ίδια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους. Η εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις καθυστερήσεις εκ μέρους των κατασκευαστών.

3.5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές λειτουργίας του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή/ενημέρωση των χαρακτηριστικών/της τιμής ενός προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς, στα πλαίσια της καλής πίστης αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπιστώσει ότι κάποιο χαρακτηριστικό/τιμή προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3.6

Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, δηλαδή παραγγελιών από διαφορετικούς/ξεχωριστούς ΠΕΛΑΤΕΣ.


4. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Εξ’ Αποστάσεως

4.1

Για τη σύναψη σύμβασης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν απαιτείται εγγραφή (με χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Δεν υφίσταται καμία χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

4.2

Η σύναψη έγκυρης σύμβασης πώλησης μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, προϋποθέτει ο ΠΕΛΑΤΗΣ να είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Δηλαδή έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την εξόφληση από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4.3

Υπογραμμίζεται ρητά ότι η αγορά έχει την έννοια υποβολής πρότασης από τον ΠΕΛΑΤΗ (πρόσκλησης προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για κατάρτιση σύμβασης. Αυτό ισχύει τόσο για τις απευθείας αγορές από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χρήση των διαθέσιμων [ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ]  όσο και κάθε άλλη μορφή όπως τηλεφωνικά ή μέσω email. Η παραγγελία παραλαμβάνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταρτίζει την σύμβαση πώλησης και η σύναψή της επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους της. Η δήλωση αυτή αποδοχής της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ εκδηλώνεται εγγράφως (βλ. 6 ). Αποστολή μηνύματος e-mail ή τηλεφωνική επιβεβαίωση για την λήψη της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της ή σύναψη σύμβασης.

4.4

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας. Αυτό συμβαίνει εφόσον κρίνει ότι είναι αδύνατη η επιβεβαίωσή της εντός δύο εργάσιμων ημερών. Μετά το διάστημα των δύο ημερών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχωρά άμεσα σε επιστροφή του συνόλου του ποσού που τυχόν έχει καταβληθεί. Η επιστροφή αυτή γίνεται με χρήση του ίδιου μέσου με το οποίο έχει γίνει η πληρωμή. Το ποσό πιστώνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η άρνηση εκτέλεσης παραγγελίας δεν συνεπάγεται και υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να γνωστοποιήσει την άρνηση αυτή στον ΠΕΛΑΤΗ.

4.5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ την δυνατότητα παραλαβής προϊόντων από την έδρα της.

4.6

Αν ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας παραγγελίας (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί περαιτέρω παραγγελίες.

4.7

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν κοινοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την διεύθυνση e-mail του ή τηλεφώνου επικοινωνίας, η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των προϊόντων.


5. Κόστος Αποστολής

Για τον τρόπο και το κόστος αποστολής των παραγγελιών [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ]


6. Ολοκλήρωση Πώλησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην έγγραφη επιβεβαίωση αποδοχής εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της παραγγελίας του, πέραν των όρων του παρόντος κειμένου, λαμβάνει γνώση:

 • ότι αντισυμβαλλόμενος του ΠΕΛΑΤΗ είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην αρχή του παρόντος,
 • της ποσότητας και των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που παραγγέλλονται,
 • της συνολικής τιμής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλης δαπάνης,
 • του τρόπου πληρωμής και των διευθετήσεων παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,
 • ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως τηλεφωνικά στον αριθμό 28310 50219 ή με e-mail στη διεύθυνση info@e-boutique.gr και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού εξετάσει το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον ΠΕΛΑΤΗ το συντομότερο δυνατό,
 • ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος που αναφέρονται παρακάτω ( βλ. 8 )

7. Ακύρωση Παραγγελίας – Άρνηση Παραλαβής

7.1

Η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή αν τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών και γίνεται χωρίς επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.

7.2

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει.


8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

8.1

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί ως τελικός αποδέκτης/καταναλωτής και επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

8.2

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει ειδικά στην περίπτωση της παραγγελίας στην οποία η αποστολή προϊόντων γίνεται από τις αποθήκες του κατασκευαστή, οπότε και αποτελεί εξατομικευμένη παραγγελία. Ως παραγγελία που πραγματοποιείται ειδικά για τον ΠΕΛΑΤΗ, εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξατομικευμένο προϊόν.

8.3

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που o ΠΕΛΑΤΗΣ απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον ΠΕΛΑΤΗ απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

8.4

Προκειμένου ο ΠΕΛΑΤΗΣ να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης όπως:

 • το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο συμπληρώνει και αποστέλλει με συστημένη επιστολή προς την έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( Τ. Πετυχάκη 20, Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74100) ή
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-boutique.gr. Στο email θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό παραγγελίας και τα είδη που επιθυμεί να επιστρέψει.
8.5

Για να τηρήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

8.6

Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης.

8.7

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδείξει ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

8.8

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η επιστροφή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση πώλησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

8.9

Τα προϊόντα θα επιστρέφονται σε μια αποστολή και ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής τους.

8.10

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει την λειτουργικότητά τους. ( βλ. 9.3 )


9. Επιστροφές Προϊόντων – Επιπλέον Χρεώσεις

9.1

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές:

 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλάβει λάθος ή ελαττωματικό προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αντικατάστασης του προϊόντος πραγματοποιείται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί ως τελικός αποδέκτης/καταναλωτής και ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ.  8 ). Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου τόσο την αρχική δαπάνη αποστολής όσο και την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  επιβαρύνεται επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από κακό χειρισμό εκ μέρους του (βλ.  9.3).
9.2

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές:

 • Σε περίπτωση εξατομικευμένης παραγγελίας (βλ. 8.2).
 • Σε περίπτωση που η φύση των προϊόντων δεν επιτρέπει την επιστροφή τους για υγειονομικούς λόγους (εσώρουχα και κάλτσες των οποίων η αρχική συσκευασία έχει παραβιαστεί και έχουν χρησιμοποιηθεί)
9.3

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ  διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ την ζημία (μείωση της αξίας των προς επιστροφή  προϊόντων) που τυχόν έχει προκύψει από κακό χειρισμό. Κακός χειρισμός ορίζεται ως ο χειρισμός αυτός που υπερβαίνει τα όρια με τα οποία γίνονται οι δοκιμές ρούχων σε οποιοδήποτε φυσικό εμπορικό κατάστημα. Συγκεκριμένα κατά την δοκιμή  ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει :

 • να μην αφαιρέσει τις συνημμένες ετικέτες
 • να μην χρησιμοποιήσει τα προϊόντα σε εξωτερικούς χώρους
 • να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα δεν έρχονται σε επαφή με κάτι που μπορεί να αφήσει σημάδι ή μυρωδιά όπως αρώματα, αποσμητικά ή καπνό
 • να διατηρήσει την αρχική συσκευασία των προϊόντων και να τα επιστρέψει σε αυτή

10. Τελικοί Όροι

Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης του Ρεθύμνου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Στην περίπτωση που κάποιος όρος αποδειχθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά στην εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

Add to cart